CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman), YOUNG ADULT / NEW ADULT (mladinsko leposlovje)

Long Live the Beautiful Hearts (Book 2) by Emma Scott

Long Live the Beautiful Hearts (Beautiful Hearts, #2)

Title // Naslov: Long Live the Beautiful Hearts

Author // Avtorica: Emma Scott

Release Date // Datum izdaje: October 14th 2018 (14. oktober 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman, New Adult, mladinsko leposlovje

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Never again would I allow my heart to become the plaything of someone else.
Never again would I let a man (or men) come between me and my goals.
Never again would I love without feeling the fullness of that love in return.
Not until I knew it was real. And if that took me a lifetime to find, so be it.

Those were my vows, and after all that had happened with Connor and Weston, I was determined to keep them. To protect my heart.
And then he came home, and my vows became his promises.

He held my heart in his hands with reverence and care.
He helped me find my soul’s greatest purpose in life.
He loved me with a love so pure and vibrant, I knew I’d never feel anything like it in a hundred lifetimes.
It was real.

Until it wasn’t.
Until it all came crashing down when I discovered the deep love I thought I’d found was nestled in a web of lies—so soft and silken I hadn’t noticed it was there.
Until it was too late.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Nikoli več, ne bom pustila srcu, da postane igrača za nekoga drugega.
Nikoli več ne bom pustila moškemu (ali dvema), da pride med mano in mojimi cilji.
Nikoli več ne bom ljubila brez da bi se počutila tudi sama ljubljeno.
Vsaj ne dokler ne bi vedela, da je resnično. In če za to rabim celo življenje, da to najdem, pa naj bo.

To so bile moje zaobljube in po vsem, kar se je zgodilo s Connorjem in Westonom, sem bila odločena, da se jih držim. Da zaščitim svoje srce.
In potem se je on vrnil in moje obljube so postale njegove obljube.

On je držal moje srce v svojih rokah s spoštovanjem in skrbjo.
On mi je pomagal najti namen v mojem življenju.
On me je ljubil z ljubeznijo, ki je bila tako čista in živa, da sem vedela, da česa takega ne bom znova čutila v stotih življenjih.
Bilo je resnično.

Dokler ni bilo več.
Dokler ni vse šlo k vragu, ko sem ugotovila, da je globoka ljubezen, ki sem jo našla, nameščena v mrežo laži — tako mehko in svilnato, da je nisem opazila.
Dokler ni bilo prepozno.

 

My thoughts:

Book 1 left me with so many emotions and yet, I had to immediately start this book.

In this book, we follow the journey of love between Autumn and Weston, a journey that started with friendship but turned into so much more.

But how can it be true when it is all based on lies?

To know what it is about, you have to first read the first part – Bring Down the Stars (my review is here).

I have to say, just as in the first book, I didn’t particularly liked Connor in this book too. I understand why he did what he did after everything went down and he saw Weston for the first time, but at the same time I think he should be there for him. After everything Weston did for him I would at least expect some kind of gratitude.

Autumn was so strong in this book. I loved how invested she was in her friendship with Weston, how she wanted to help but at the same time not push Weston around.

And Weston, my Weston. What he had to go through is unimaginable. I’m so glad he found the light in his situation and that he and Autumn went through all together.

Emma Scott brings you a very emotional rollercoaster with these two books. I’ve been following her on social media so I know a little of what went behind this story. The Before and After of it. Thank you so much, dear author, for sharing this story of us. It was simply beautiful.

5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Prva knjiga me je pustila s takimi čustvi a še vedno sem takoj po njenem koncu začela z branjem te.

V tej knjigi sledimo poti ljubezni med Autumn in Westonom, poti, ki se je začela z njunim prijateljstvom in prerasla v nekaj več.

Toda kako je lahko nekaj resnično, če je zgrajeno na lažeh?

Da bi zares vedel_a o čem govorim, moraš najprej prebrati prvo knjigo – Bring Down the Stars (moj review najdeš tukaj).

Moram reči, da kot v prvi knjigi, mi tudi v tej ni bil preveč všeč Connor. Razumem, zakaj je naredil, to kar pač je potem ko se je vse spremenilo in je videl prvič Westona toda še vedno sem mnenja, da bi moral biti tam zanj. Po vsem, kar je Weston naredil za Connorja, bi od slednjega pričakovala vsaj neko hvaležnost.

Autumn je bila tako močna. Všeč mi je bilo, kako globoko je bilo njuno prijateljstvo z Westonom, kako mu je želela pomagati brez da bi ga pri tem silila v nekaj, kar sam ne bi želel.

In Weston, moj Weston. Kar je on moral prenesti, se ne da predstavljati. Tako sem vesela, da je našel luč v svoji situaciji in da sta šla čez vse to skupaj z Autumn.

Emma Scott ti v tej knjigi prikaže en vrtiljak čustev. Sledim ji kar nekaj časa tudi na družbenih omrežjih zato malo vem, kaj se je dogajala v ozadju. Prej in Potem. Hvala ti, draga avtorica, da si to zgodbo delila z nami. Bila je preprosto čudovita.

5 stars.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman), YOUNG ADULT / NEW ADULT (mladinsko leposlovje)

Bring Down the Stars by Emma Scott (Book 1)

Bring Down the Stars (Beautiful Hearts, #1)

Title // Naslov: Bring Down the Stars

Author // Avtorica: Emma Scott

Release Date // Datum izdaje: August 19th 2018 (19. avgust 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman, New Adult, mladinsko leposlovje

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

I fell for Connor Drake. I didn’t want to; I fought against it, but I fell in love with him anyway. With his words. With his poetry. With him. The gentleness and beauty of his soul that speaks directly to mine. He writes as if he can feel my heart, hear its cadence and compose the exact right lyrics to accompany every beat and flow.

I’m in love with Connor…so why do I feel an inexplicable pull to his best friend, Weston? Grouchy, sullen, brooding Weston Turner, who could cut you down with a look. Fiercely intelligent with a razor sharp wit and acid tongue, he’s the exact opposite of Connor in every way, and yet there’s electricity in the air between us. The thorny barbs Weston wraps around himself can’t keep me away.

But the more time I spend with these men, the more tangled and confused my emotions become. When they both sign up for the Army Reserves during a time of increasing strife in the Middle East, I fear I’ll never unravel my own heart that sometimes feels as if it will tear straight down the middle…for both of them.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Zaljubila sem se v Connorja Draka. Tega nisem hotela; borila sem se proti temu ampak še vseeno sem se zaljubila. V njegove besede. V njegovo poezijo. V njega. Nežnost in lepota njegove duše je nagovarjala mojo. Piše kot bi videl v moje srce, slišal njegov ritem in napisal točno pravo besedilo, ki bi spremljalo vsak utrip.

Zaljubljena sem v Connorja…toda zakaj čutim neraložljivo privlačnost do njegovega najboljšega prijatelja Westona? Siten in čemeren Weston Turner, ki te lahko poreže že s pogledom. Neizmerno pameten z ostrim smislom za humor in zbadljivim jezikom, je popolno naprotje Connorja, a vendar je med nama elektrika. Trni, s katerimi se je obdal, me ne morejo obdržati stran od njega.

Toda več časa, kot ga preživim s tema moškima, bolj zapletena in zmedena so moja čustva. Ko se oba prijavita v vojsko v času povečanih sporov na Bližnjem Vzhodu, se bojim, da ne bom nikoli razvozlala svoje srce, ki se včasih počuti kot da se bo raztrgalo direktno na dvoje… za oba moška.

 

My thoughts:

Oh, wow.

I knew I was getting an emotional story but this… Wow. No words.

I am not really a fan of love triangles,in fact, I don’t even know if I ever read one but this author really wrote it well.

Autumn meets two guys. She sees Connor first but Weston is the one who first talks to her. But when Connor tells him he found her cute Weston backs off. I think it’s because he feels like he owes it to Connor after everything he and his family did to him. When Connor starts to pursue Autumn, he feels helpless. Autumn wants romance and Connor… well, he sucks at it. So Weston helps him. Tells him what he needs to say and do.

And so the tangle of lies begins.

I fell in love with Weston. He was wounded in the past and all he wanted was happiness for people around him.  For his family, his best friend, the girl he liked. Because he felt Connor could give her what he never could. He was wrong, of course. His vulnerability made him much more likable than Connor.

To be honest, I didn’t particularly like Connor. Okay, yeah, he and his family helped Weston a lot but at the same time, I feel like he didn’t even realise how his actions affected Weston and Autumn. There were times when I didn’t believe Connor kind act, I kept waiting for the ”you owe me because I did this and that for you and your family so back off and do that” bomb. It didn’t happen, thankfully, but still… the actions speak louder than words and Connor’s actions were actions that put him in a better light, he was selfish. Meanwhile, it was Weston’s words that moved me.

Autumn figured it out that something is going on. After all, Connor was completely different in person than he was in letters. But the men put her worries to rest with more lies. I still think she could have figured all out somehow…

Anyway, a very touching story with ah unexpected ending… that continues in the next book so I started it immediately after finishing this one.

5 emotional stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Oh, wow.

Vedela sem, da je pred mano izredno čustvena zgodba ampak tole… Wow. Brez besed.

Nisem ravno navdušena nad ljubezenskimi trikotniki, v bistvu, sploh ne vem, če sem kdaj jih brala, ampak tegale je avtorica izredno dobro napisala. 

Autumn spozna dva fanta. Connorja vidi prvega vendar je Weston tisti, s katerim prvič spregovori. Toda ko mu Connor pove, da mu je všeč, se Weston umakne. Mislim, da zato, ker se mu zdi, da mu dolguje po vsem, kar je Connor in njegova družina naredila za Westona. Ko se Connor začne zanimati za Autumn, se počuti nemočnega. Autumn si želi romantike in Connor… no, on je pri tem zanič. Zato mu Weston pomaga. Pove mu, kaj naj reče in naredi.

In tako se začne mreža laži.

Zaljubila sem se v Westona. Bil je ranjen v preteklosti in vse, kar si želi, je sreča za ljudi okoli sebe. Za svojo družino, najboljšega prijatelja, dekle, ki mu je všeč. Ker misli, da ji bo Connor lahko dal, kar ji sam ne more dati. Seveda se je motil. Njegova ranljivost ga je naredila veliko bolj všečnega kot Connorja.

Po resnici povedano mi Connor ni bil pretirano všeč. Okej, ja, njegova družina je ogromno pomagala Westonu toda po drugi strani se mi zdi, da se sploh ni zavedel, kako njegova dejanja vplivajo na Weston in Autumn. Bili so trenutki,  ko nisem verjela Connorjevi neizmerni prijaznosti. Čakala sem na tisto ”dolguješ mi, ker sem naredil to in ono za tvojo družino zato se umakni” mino. Na srečo se ni zgodila, a še vedno… dejanja govorijo glasneje kot besede in Connorjeva dejanja so bila bolj dejanja, ki so njega postavila v boljšo luč, bil je sebičen. Medtem, so bila Westonove besede tiste, ki so se me dotaknile.

Autumn je ugotovila, da se nekaj dogaja. Konec koncev je bil Connor popolnoma drugačen v živo kot na papirju. Toda fanta sta njene skrbi dala na stran s še več lažmi. Mislim pa, da bi še vedno lahko nekako ugotovila…

Kakorkoli, zelo ganljiva zgodba z nepričakovanim koncem… ki se nadaljuje v naslednji knjigi, ki sem jo začela takoj po koncu te.

5 čustvenih zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

YOUNG ADULT / NEW ADULT (mladinsko leposlovje)

In Harmony by Emma Scott

In Harmony

Title // Naslov: In Harmony

Author // Avtorica: Emma Scott

Release Date // Datum izdaje: February 13th 2018 (13. februar 2018)

Genre // Žanr: Young Adult/New Adult, mladinsko leposlovje

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

At seventeen, Willow Holloway’s life was torn apart. The happy, driven girl is gone, and she is left wracked by post-traumatic stress her body remembers even if she does not. When her father suddenly uproots the family from their posh penthouse in New York City to the tiny town of Harmony, Indiana, Willow becomes more untethered and lost under the weight of her secret. On a whim, she auditions for a part in the community theater’s production of Hamlet and unexpectedly wins the role of Ophelia—the girl who is undone by madness, and her love of Hamlet…

Isaac Pearce is from the ‘wrong side of the tracks.’ The town bad boy. Girls pine for his attention and guys are in awe of him. That he’s an acting prodigy only adds to his charisma. Isaac utterly disappears into his characters; the stage is the only place he feels safe from his own traumatic home life. He wants nothing more than to escape to Broadway or Hollywood and leave Harmony behind for good.

No one can play Hamlet but Isaac, and when the director pairs him with Willow in acting class, they clash again and again—neither willing to open their hearts to anyone. But clashing leads to breaking, breaking leads to the spilling of terrible secrets, and soon Isaac and Willow find Shakespeare’s words mirroring their lives. When they are cruelly torn apart, neither know how this play will end—with madness and heartache? Or healing, love, and the discovery of who they are truly meant to be.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Pri sedemnajstih je življenje Willow Holloway razpadlo. S prijazno, zagnano punco je bilo konec in na njenem mestu je ostalo telo, ki ga pretresa posttravmatski stres, čeprav se ga sama ne spomni. Ko njen oče družino preseli iz glamuroznega New Yorka v majhno mestece Harmony v Indiani, Willow postane osvobojena in izgubljena pod težo svoje skrivnosti. Iz kaprice se prijavi na vlogo v Hamletu na produkciji skupnostnega gledališča in nepričakovano dobi vlogo Ophelie — dekleta, ki jo vodi norost, in ljubezen do Hamleta…

Isaac Pearce je iz ”napačne strani mesta”. Bad boy mesta. Punce se borijo za njegovo pozornost in fantje ga občudujejo. Da je igralski genij še doda k njegovemu šarmu. Isaac se popolnoma izgubi v svojih vlogah; oder je edini kraj, kjer se počuti varnega pred svojim travmatskim življenjem doma. Ničesar si ne želi bolj kot pobegniti na Broadway ali v Hollywood in zapustiti Harmony za seboj za vedno.

Nihče ne more odigrati Hamleta kot Isaac, in ko ga direktor združi z Willow v igralskem razredu, se njuna svetova trčita—nihče si ne želi odpreti svojega srca drugemu. Toda trčenje vodi do zloma in zlom vodi do pripovedovanja strašnih skrivnosti in kmalu Shakespearove besede zrcalijo njuni življenji. Ko sta kruto ločena, noben od njiju ne ve, kako se bo ta igra končala – z norostjo ali strtim srcom? Ali z ozdravitvijo, ljubeznijo in odkritjem, kaj naj bi zares postala.

 

My thoughts:

Wow, what a remarkable story.

Even though Willow changes school in the middle of the senior year, she thinks of it as something good. She comes to Harmony to heal after a traumatic event. Full of secrets, without friends and with a family that doesn’t understand her she auditions for Hamlet to lose herself in the hundred-year-old words.

In school, she finds drawn to a town bad boy, Isaac. He’s the quiet boy that doesn’t talk much but is well known for his role in theater’s plays.

Isaac is broken too, in his own way. He sees something in Willow, something they have in common.

When they both get parts in Hamlet, they started to get to know each other and with that comes the secrets, the past and a wonderful story about two lost souls.

I truly recommend this well-written story because you will get lost in this story too. I read Hamlet in high school and I got to know more about the meaning of the words in this book. I was so pulled to the story, I cried at the end of it. It’s a story full of emotions, heartache but also love.

4,5 ”The love was there first” stars.

(I wanted to know more about Isaac’s story, why he didn’t talk for less than a year that’s why half star less…)

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Wow, kako prekrasna zgodba.

Čeprav Willow zamenja šolo na sredi zadnjega letnika, na to spremembo gleda kot na nekaj pozitivnega. V Harmony pride se ozdravit po travmatskem dogodku. Polna skrivnosti, brez prijateljev in z družino, ki je ne razume, se prijavi na vlogo v Hamletu, da bi se izgubila med več sto let starimi besedami.

V šoli jo privlači mestni bad boy, Isaac. Je tihe narave, ki ne govori veliko toda je znan po svojih vlogah v mestnem gledališču.

Isaac je tudi zlomljen, na svoj način. V Willow vidi nekaj kar jima je skupnega.

Ko oba dobita vlogo v Hamletu, se začneta spoznavati in na plan pridejo skrivnosti, zgodovina pa tudi prekrasna zgodba o dveh ranjenih dušah.

Knjigo zares priporočam, ker se boš tudi sama izgubila v njej. Hamleta sem prebrala v srednji šoli, pa vendar sem njegov pomen dojela šele s pomočjo te knjige. Zgodba me je tako pritegnila, da sem na koncu jokala. Gre za zgodbo polno čustev, zlomljenih src a tudi in predvsem ljubezni.

4,5 ”Ljubezen je bila prva” zvezdic.

(Želela sem izveddeti več o Isaacovi zgodbi, zakaj ni govoril manj kot eno leto zato pol zvezdice manj..)

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.